top of page

Let’s Breath Together

 • Facebook
 • Instagram
thumbnail_Image010-1-1024x681.jpg

Intermediate Series/Nadi Sodhana

Samasthitih

Surya Namaskara A & B

Standing Sequence

 • Padangusthasana

 • Padahastasana

 • Utthita Trikonasana

 • Parivritta Trikonasana

 • Utthita Parshvakonasana

 • Parivritta Parshvakonasana

 • Prasarita Padottanasana A

 • Prasarita Padottanasana B

 • Prasarita Padottanasana C

 • Prasarita Padottanasana D

 • Parshvottanasana

 • Utthita Hasta Padangusthasana A

 • Utthita Hasta Padangusthasana B

 • Utthita Hasta Padangusthasana C

 • Utthita Hasta Padangusthasana D

 • Ardha Baddha Padmottanasana

 • Utkatasana

 • Virabhadrasana A

 • Virabhadrasana B

 

Intermediate Series

 • Pashasana

 • Krounchasana

 • Shalabhasana A

 • Shalabhasana B

 • Bhekasana

 • Dhanurasana

 • Parsva Dhanurasana

 • Ushtrasana

 • Laghu Vajrasana

 • Kapotasana

 • Supta Vajrasana

 • Bakasana A & B

 • Bharadvajasana

 • Ardha Matsyendrasana

 • Eka Pada Shirshasana A

 • Eka Pada Shirshasana B

 • Eka Pada Shirshasana C

 • Dwi Pada Shirshasana A

 • Dwi Pada Shirshasana B

 • Yoga Nidrasana

 • Tittibhasana A

 • Tittibhasana B

 • Tittibhasana C

 • Tittibhasana D

 • Pincha Mayurasana

 • Karandavasana

 • Vrishchikasana

 • Mayurasana

 • Nakrasana

 • Vatayanasana

 • Parighasana

 • Gomukhasana A

 • Gomukhasana B

 • Supta Urdhva Pada Vajrasana

 • Mukta Hasta Shirshasana A

 • Mukta Hasta Shirshasana B

 • Mukta Hasta Shirshasana C

 • Baddha Hasta Shirshasana A

 • Baddha Hasta Shirshasana B

 • Baddha Hasta Shirshasana C

 • Baddha Hasta Shirshasana D

Backbends & Finishing Poses

 • Urdhva Dhanurasana

 • Paschimottanasana

 • Sarvangasana

 • Halasana

 • Karnapidasana

 • Urdhva Padmasana

 • Pindasana

 • Matsyasana

 • Uttana Padasana

 • Shirshasana A

 • Shirshasana B

 • Baddha Padmasana

 • Yogamudra

 • Padmasana

 • Utplutih

 • Savasana

bottom of page